Statut fundacji DLA JEZUSA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja Dla Jezusa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama Grabolusa i ks. Adama Pradelę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. sporządzonym w dniu 20 lipca 2015 r. przez notariusza z Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach, ul., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie.

§ 4
1) Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2) Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

§ 5
Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Celem Fundacji jest propagowanie osoby Jezusa Chrystusa jako wzorca osobowego oraz promowanie wartości chrześcijańskich i kształtowanie postaw chrześcijańskich w celu rozwoju społeczeństwa w Polsce i społeczeństw w świecie m.in. przez:
1. Działania nowej ewangelizacji;
2. Działania na rzecz jedności chrześcijan i ich odnowy wewnętrznej;
3. Upowszechnianie i wspieranie kultury i tradycji żydowskiej, dawnej i współczesnej – szczególnie w Polsce, w Izraelu i w Chinach;
4. Wspieranie i wykorzystywanie wszelkich form przekazu, jako narzędzi nowej
ewangelizacji;
5. Działania misyjne promujące chrześcijaństwo na całym świecie, a szczególnie w Chinach;
6. Działania charytatywne i pomoc społeczną;
7. Promocję i organizację wolontariatu;
8. Przeciwdziałania patologiom społecznym;
9. Działania szkoleniowe, oświatowe i edukacyjne;
10. Ochronę zdrowia i życia oraz wspieranie powrotu do zdrowia;
11. Działalność sportową i turystyczną
12. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki;
13. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
14. Popieranie rozwoju kultu religijnego, inspirowanego nauką Jezusa Chrystusa.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) promowanie, prowadzenie i wspieranie środków masowego przekazu, szczególnie telewizji i radia;
2) organizowanie oraz finansowanie kongresów, spotkań i sesji oraz organizowanie lub
wspieranie akcji, szkoleń oraz imprez propagujących cele Fundacji;
3) prowadzenie, promowanie i wspieranie portali internetowych;
4) działalność wydawniczą;
5) organizację koncertów i konkursów muzyki chrześcijan i muzyki żydowskiej,
6) upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji
i komunikacji znane teraz, i które powstaną w przyszłości;
7) organizację i promocję wyjazdów i pielgrzymek do Izraela oraz innych miejsc związanych z modlitwą i refleksją chrześcijańską;
8) wspieranie i prowadzenie dzieł charytatywno-opiekuńczych
i oświatowo-wychowawczych;
9) wspieranie finansowe i organizacyjne działań w zakresie kultu religijnego i działalności misyjnej;
10) wspomaganie materialnie działalności osób prawnych i fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
11) organizowanie i wspieranie wolontariatu;
12) fundowanie stypendiów dla osób potrzebujących, celem umożliwienia im rozwoju duchowego, intelektualnego, fizycznego oraz powrotu do zdrowia;
13) podejmowanie działań zleconych przez Fundatorów;
14) prowadzenie działalności gospodarczej;
15) prowadzenie działań mających na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji
16) prowadzenie każdej innej działalności nie zakazanej przez prawo, a zgodnej z celami
i zasadami Fundacji.

§ 8
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym władz
lokalnych. Fundacja może współpracować z różnymi instytucjami Kościoła
rzymskokatolickiego, a także z innymi Kościołami, które posiadają uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), przekazany przez Fundatorów w kwocie po 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każdy oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. Fundusz założycielski jest przekazany w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) na działalność statutową.

§ 10
Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 11
1) Dochody Fundacji są przeznaczane na cele statutowe Fundacji, pokrywanie kosztów
działalności Fundacji, w tym funkcjonowania jej organów statutowych.
2) Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
b) subwencji osób prawnych,
c) dotacji otrzymywanych od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycznych
i organów administracji publicznej,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) odpłatnej działalności statutowej,
g) dywidend od posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego,
h) zysków z lokat bankowych,
i) działalności gospodarczej,
j) ze świadczeń Fundatorów
k) każdych innych źródeł dochodów, nie zabronionych przez prawo.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenia
o przyjęciu spadku wprost, bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a w przypadku, gdy w terminie przeznaczonym do tego oświadczenia jest oczywiste, że długi spadkowe są zbliżone do stanu czynnego spadku, lub go przekraczają, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 13
1) Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji (zgodnie z treścią § 11 pkt. 1), w szczególności zaś prowadzenie nieodpłatnej działalności społecznie użytecznej.
2) Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ich dysponentów. Jeżeli darczyńca,
przysposabiający środki Fundacji nie wskazał szczególnego celu ich wykorzystania,
oznacza to przekazanie ich do dyspozycji Zarządu Fundacji.
3) Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników
majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji.

§ 14
Fundacja realizując swoje cele statutowe opiera się na pracy społecznej i odpłatnej Fundatorów, członków organów Fundacji oraz wolontariuszy. Fundacja może też zatrudniać osoby dla prowadzenia swoich spraw.

§ 15
1) Działalność statutowa Fundacji może być podzielona na dwa rodzaje: nieodpłatną i odpłatną – według kryterium odpłatności (lub jej braku) za usługi i prowadzone działania statutowe.

§ 16
1) Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatorów,
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4) Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, Fundatorzy,
pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 17
1) Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, ustanawiana co do składu za życia Fundatorów, a po śmierci jednego z nich przez Fundatora pozostającego przy życiu, która swoją prace statutową rozpoczyna po śmierci obu Fundatorów. Za życia obu Fundatorów, Fundatorzy wypełniają wszystkie prawa i obowiązki Rady Fundacji, określone w § 20 i §21 Statutu, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu.
b) Zarząd Fundacji.
c) Komisja Rewizyjna powoływana czasowo przez Fundatorów, a po śmierci jednego z Fundatorów, przez Fundatora pozostającego przy życiu, jeśli co najmniej jeden z Fundatorów zasiada w Zarządzie Fundacji. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest opiniowanie pracy Zarządu i przekazywanie wniosków Fundatorom raz w roku, lub częściej, na wniosek jednego z Fundatorów. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem Sadu, za przestępstwo z winy umyślnej ani za przestępstwo skarbowe. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech osób. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji. Decyzją Fundatorów pierwszy skład Komisji jest następujący: Adam Dylus, Adam Guzdek i Lidia Siegmund.
Możliwe jest powołanie i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.
Prawa do zasiadania w Komisji Rewizyjnej można zrzec się poprzez oświadczenie złożone na piśmie do Fundatorów a po śmierci jednego z nich do Fundatora pozostającego przy życiu.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek śmierci.
2) Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu Fundacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.

§ 18
1) Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków powołanych przez Fundatorów za ich zgodą. Pierwszymi członkami Rady Fundacji są: Przewodnicząca Ewa Grabolus i Zastępca Jolanta Reichenberger.
2)Przewodniczącego i Zastępcę Rady Fundacji powołują Fundatorzy, a gdy umrze jeden z Fundatorów to Fundator pozostający przy życiu.
3) W przypadku śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji powołuje i odwołuje swą decyzją w formie uchwały członków Rady. Następnych Przewodniczących i Zastępców Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji spośród swoich członków.

§ 19
1) Każdego z członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego i Zastępcę, powołują i
odwołują Fundatorzy, a po śmierci jednego z Fundatorów Fundator pozostający przy życiu, na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem uregulowania zawartego w § 19 pkt. 3 Statutu.
2) Możliwe jest powołanie i odwołanie członka Rady Fundacji w każdym czasie.
3) Prawa do zasiadania w Radzie Fundacji można zrzec się poprzez oświadczenie złożone na
piśmie do Przewodniczącego Rady.
4) Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci.
5) Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu, za
przestępstwo z winy umyślnej ani za przestępstwo skarbowe.

§ 20
1) Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych.
2) W zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych i nadzorczych, Rada Fundacji jest
organem niezależnym i autonomicznym.

§ 21
1) Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) uchwalanie regulaminu pracy i organizacji Zarządu Fundacji, w tym zasad
wynagradzania jego członków;
b) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności oraz
sprawozdania finansowego i udzielanie Zarządowi absolutorium
c) podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji,
d) inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
2) W zakresie uprawnień kontrolno-nadzorczych do zadań Rady Fundacji należy w
szczególności:
a) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji,
b) badanie zgodności działalności Fundacji ze statutem oraz właściwymi przepisami,
c) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym.
d) wyrażanie zgody w przedmiocie przyjęcia oraz odrzucenia spadków i zapisów.

§ 22
1) Rada Fundacji (po śmierci obu Fundatorów) zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
2) Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane przez Przewodniczącego
Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek
Zarządu.

§ 23
1) Do ważności posiedzenia Rady Fundacji konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej
członków listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie
nie krótszym niż 14 dni przed datą posiedzenia o jego terminie i proponowanym porządku
obrad.
2) Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady Fundacji w trybie określonym w pkt. 1
powyżej, dokonując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten
potwierdzi na piśmie, że został zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na
trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Podobny skutek wywołuje
potwierdzenie przesłane przez członka Rady Fundacji za pomocą elektronicznych
nośników informatycznych.
3) Posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady Fundacji stawił się na posiedzeniu pomimo
wadliwości lub braku zawiadomienia.

§ 24
1) Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w posiedzeniu Rady Fundacji, chyba że
Rada Fundacji podejmie uchwałę o tajności obrad.
2) Obecność przynajmniej jednego członka Zarządu Fundacji jest obowiązkowa, jeżeli
z takim wnioskiem wystąpi Przewodniczący Rady Fundacji lub jego Zastępca.

§ 25
1) Jeżeli przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Rady Fundacji
zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że
w każdym przypadku do podjęcia uchwały wymagana jest obecność i zgoda Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy.
2) Przewodniczący Rady Fundacji może w szczególnych okolicznościach zarządzić
głosowanie pisemne nad uchwałami Rady Fundacji. Postanowienia pkt. 1 stosuje się
odpowiednio.
3) Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez
wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Uchwały podjęte w ten sposób zostaną
sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcę. Zarząd
Fundacji niezwłocznie po podpisaniu doręczy odpisy wszystkich podjętych uchwał
członkom Rady Fundacji, którzy uczestniczyli w posiedzeniu za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych.
4) Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Fundacji.

§ 26
1) Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół przez sekretarza posiedzenia
wybranego spośród osób, które stawiły się na posiedzenie.
2) Protokół podpisuje osoba wybrana na sekretarza oraz Przewodniczący Rady Fundacji;
jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje
jego Zastępca.
3) W przypadku, gdy na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady Fundacji, ani jego
Zastępca, Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego posiedzenia, który
prowadzi posiedzenie oraz podpisuje protokół z posiedzenia.

§ 27
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, zgodnie
z jej Statutem.

§ 28
1) Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2) Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołują Fundatorzy, a po śmierci jednego z Fundatorów Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji na czas nieoznaczony. Fundatorzy maga pełnić funkcje w Zarządzie.
3) Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji, mogą w dowolnym czasie powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji.
4) Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji, mogą, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu Fundacji.
5) Decyzją Fundatorów pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest ks. Adam Pradela a pierwszym Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Adam Grabolus.

§ 29
1) Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorów, a po ich śmierci – Rady Fundacji. Do szczególnych kompetencji Fundatorów, a po śmierci jednego z nich, do Fundatora pozostającego przy życiu, należy podejmowanie decyzji w sprawie powoływania i odwolywania członków zarządu spółek prawa handlowego, w których Fundacja posiada wszystkie udziały lub udziały większościowe. Fundatorzy w tej sprawie, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, przedstawiają Zarządowi zgodne oświadczenie w formie pisemnej, a Zarząd realizuje te decyzje w stosownej formie.
2) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu. Uchwały Zarządu
Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób
biorących udział w posiedzeniu.
3) Jeśli Zarząd ma więcej niż dwie osoby to wybiera ze swego grona Sekretarza Fundacji.
4) Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji należy kierowanie pracami Zarządu.
Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu zawsze, gdy wymaga tego interes
Fundacji.
5) W przypadku równowagi głosów na posiedzeniu Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6) W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje może podejmować Prezes Zarządu, jednakże
decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7) Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację upoważniony jest
jednoosobowo Prezes oraz Wiceprezes Zarządu.
8) Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego uchwałą Zarządu.
9) Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, określa wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu.

§ 30
1) Do Zarządu Fundacji w szczególności należy:
a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według
zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
d) przygotowanie projektu działalności,
e) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia, premie i nagrody dla pracowników Fundacji.
g) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,
h) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadków, zapisów, darowizn,
subwencji, dotacji oraz zakupu i darowizn udziałów spółek prawa handlowego,
i) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółki prawa handlowego,
2) Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który ma być zgodny ze
Statutem.

§ 31
1) Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez
Prezesa.
2) Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

§ 32
1) Zarząd Fundacji może ustanowić Pełnomocników Zarządu Fundacji do składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
2) Dla ważności ustanowienia pełnomocników konieczne jest działanie dwóch członków
zarządu łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3) Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz
określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz
Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka
Zarządu.

§ 33
1) Członkowie Rady Fundacji wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia; przysługuje im
zwrot kosztów własnych związanych z posiedzeniem Rady Fundacji.
2) Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
3) Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:
a) otrzymywać pożyczek z Fundacji;
b) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby
nie związane z Fundacją;
c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż
podmioty nie związane z Fundacją.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 34
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskania środków dla realizacji jej celów statutowych.

§ 35
1) Zgodę na podjęcie, zaprzestanie, zawieszenie działalności gospodarczej przewidzianej w
Statucie udzielają Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek Zarządu.
2) Wniosek Zarządu o udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej musi
zawierać uzasadnienie oraz wskazywać środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż
przewidziana przez prawo, które zostaną wykorzystane do jej rozpoczęcia.

§ 36
Działalność gospodarcza może polegać na:
a) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
b) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
c) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
e) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
f) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
g) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
h) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
i) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
j) PKD 60.lO.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
k) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
l) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
n) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
o) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
p) PKD 73.l Reklama,
q) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
r) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
s) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
t) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
u) PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
v) PKD 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
w) PKD 88.99 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
x) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
y) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
z) PKD 94.91.Z Działalność organizacji religijnych.

§ 37
Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz
nabywać udziały spółek poprzez zakup bądź w formie darowizny.

§ 38
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39
Zmian w statucie Fundacji – w tym zmian i modyfikacji celów Fundacji – dokonują Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zachowaniem rygorów określonych w §.26 pkt.1 statutu.
Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwały.

§ 40
1) Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach – na warunkach
określonych umową obu Fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
2) W sprawie połączenia, o którym mowa w pkt.1, uchwałę podejmują Fundatorzy, a po ich śmierci Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii Zarządu.
3) W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w pkt.1, zawiera Zarząd.

§ 41
1) W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji
w sposób określony w pkt. 2 i 3.
2) Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu, a po śmierci obu Fundatorów Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3) W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundatorzy, a po śmierci jednego z nich Fundator pozostający przy życiu a po śmierci obu Fundatorów, Rada Fundacji wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad § 6 Statutu.

§ 42
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorzy
Mysłowice, dn. 20 lipca 2015 /-/ Adam Grabolus i /-/ks. Adam Pradela